TCVN 9349:2012 LỚP PHỦ MẶT KẾT CẤU XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP KÉO ĐỨT THỬ ĐỘ BÁM DÍNH NỀN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9349:2012

LỚP PHỦ MẶT KẾT CẤU XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP KÉO ĐỨT THỬ ĐỘ BÁM DÍNH NỀN

Coating for construction structures – Pull-off text method for determination of adheshive strength

Lời nói đầu

TCVN 9349:2012 được chuyển đổi từ TCXD 236:1999 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9349:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

LỚP PHỦ MẶT KẾT CẤU XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP KÉO ĐỨT THỬ ĐỘ BÁM DÍNH NỀN

Coating for construction structures – Pull-off text method for determination of adheshive strength

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền của các loại lớp phủ bề mặt kết cấu xây dựng. Lớp vật liệu phủ thử độ bám dính theo tiêu chuẩn này gồm: bê tông, vữa, gạch, đá ốp lát và sơn các loại. Nền là bề mặt kết cấu xây dựng gồm bê tông, khối xây, vữa trát, thép và gỗ.

  1. Nguyên tắc thử

Tạo vùng bề mặt cần thử, gắn đĩa nhôm lên mẫu thử, sử dụng thiết bị kéo đứt gia tải đều thông qua đĩa nhôm thẳng góc với bề mặt mẫu thử cho đến khi kéo đứt liên kết giữa vật liệu phủ và nền. Tính toán xác định độ bám dính của vật liệu phủ và nền.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9349:2012 tại đây:

TCVN 9349:2012 LỚP PHỦ MẶT KẾT CẤU XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP KÉO ĐỨT THỬ ĐỘ BÁM DÍNH NỀN
TCVN 9349:2012 LỚP PHỦ MẶT KẾT CẤU XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP KÉO ĐỨT THỬ ĐỘ BÁM DÍNH NỀN
TCVN_9349_2012_lop-mat-phu-ket-cau-xay-dung-phuong-phap-keo-dut-thu-do-bam-dinh-nen.pdf
110.0 KiB
347 Downloads
Chi tiết