TCVN 9346 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – YÊU CẦU BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9346:2012

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – YÊU CẦU BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN

Concrete and reinforced concrete structures – Requirementd of protection from corrosion in marine environment

Lời nói đầu

TCVN 9346:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 327:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết tiến hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9346:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – YÊU CẦU BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN

Concrete and reinforced concrete structures – Requirementd of protection from corrosion in marine environment

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, vật liệu và thi công nhằm đảm bảo khả năng chống ăn mòn cho các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép (thông thường và ứng suất trước) xây dựng ở vùng biển với niên hạn sử dụng công trình tới 50 năm.

Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp cùng các tiêu chuẩn hiện hành khác về thiết kế, yêu cầu vật liệu và thi công bê tông và bê tông cốt thép.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông. Phần 1 – Thép thanh tròn trơn.

TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông. Phần 2 – Thép thanh vằn.

TCVN 1651-3:2008, Thép cốt bê tông. Phần 3 – Lưới thép hàn.

TCVN 2682:2009, Xi măng pooclăng. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4116:1985, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 4506:2012, Nước trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5574:1991, Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5592:1991, Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

TCVN 6067:2004, Xi măng pooclăng bền sunfat. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6260:2009, Xi măng pooclăng hỗn hợp. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6284-1:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực. Phần 1 – Yêu cầu chung.

TCVN 6284-2:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực. Phần 2 – Dây kéo nguội.

TCVN 6284-3:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực. Phần 3 – Dây tôi và ram.

TCVN 6284-4:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực. Phần 4 – Dảnh.

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7572-14:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử. Phần 14 – Xác định khả năng phản ứng kiềm-silic.

TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử. Phần 15 – Xác định hàm lượng clorua.

TCVN 7711:2007, Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sunphát.

EN 12696:2000, Bảo vệ catốt cho cốt thép trong bê tông.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9346:2012 tại đây:

TCVN 9346:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – YÊU CẦU BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN
TCVN 9346:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – YÊU CẦU BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN
TCVN_9346_2012_ket-cau-be-tong-va-be-tong-cot-thep-yeu-cau-bao-ve-chong-an-mon-trong-moi-truong-bien(2).pdf
196.9 KiB
678 Downloads
Chi tiết