TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9342:2012

CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT –  THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Monolithic reinforced concrete structures constructed by slipform – Construction and acceptance

Lời nói đầu

TCVN 9342:2012 được chuyển đổi từ TCXD 254:2001 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9342:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT –  THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Monolithic reinforced concrete structures constructed by slipform – Construction and acceptance

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thi công và nghiệm thu các Silô, ống khói, lồng cầu thang, bể, thùng chứa, đài nước, tháp truyền hình, vách, tấm tường bê tông cốt thép toàn khối có chiều dày thành không thay đổi hoặc thay đổi theo hình côn, được thi công bằng cốp pha trượt theo chiều thẳng đứng.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn;

TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn;

TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử;

TCVN 3255:1989, An toàn nổ – Yêu cầu chung;

TCVN 4086:1985, An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung;

TCVN 4091:1985, Nghiệm thu các công trình xây dựng;

TCVN 4244:1986, Qui phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng;

TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Qui phạm thi công và nghiệm thu;

TCVN 5279:1990, An toàn cháy nổ. Bụi cháy – Yêu cầu chung;

TCVN 5308:1991, Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;

TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 9398:2012, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung;

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9342:2012 tại đây:

TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN_9342_2012_cong-trinh-be-tong-cot-thep-toan-khoi-xay-dung-bang-cot-pha-truot-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf
253.1 KiB
912 Downloads
Chi tiết