TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9340:2012

HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU

Ready-mixed concrete – Specification and acceptance

    Lời nói đầu

TCVN 9340:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 374:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9340:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU

Ready-mixed concrete – Specification and acceptance

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc nghiệm thu đối với hỗn hợp bê tông trộn sẵn có khối lượng thể tích từ 2 200 kg/m3 đến 2 500 kg/m3 trên cơ sở xi măng, cốt liệu đặc chắc dùng thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép liền khối hoặc đúc sẵn.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

TCVN 3106:1993, Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt.

TCVN 3107:1993, Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp Vebe thử độ cứng.

TCVN 3108:1993, Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích.

TCVN 3109:1993, Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định độ tách nước và độ tách vữa.

TCVN 3111:1993, Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí.

TCVN 3116:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ chống thấm nước.

TCVN 3118:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén.

TCVN 3119:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn.

TCVN 4452:2011, Kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm

thu.

TCVN 4506:2012, Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8826:2012, Phụ gia hóa học cho bê tông – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật; Phần 2: Phương pháp thử.

TCVN 8827:2012, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silicafume và tro trấu nghiền mịn.

TCVN 9338:2012, Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết.

TCVN 9357:2012, Bê tông nặng – Đánh giá chất lượng bê tông – Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Phân loại

5 Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng

6 Điều kiện giao – nhận hỗn hợp bê tông

7 Nguyên tắc nghiệm thu và đánh giá sự phù hợp

8 Các phương pháp kiểm tra

Phụ lục A (tham khảo) Thời gian trộn hỗn hợp bê tông (không dùng phụ gia)

Phụ lục B (tham khảo) Phiếu chất lượng hỗn hợp bê tông số:

Phụ lục C (tham khảo) Giá trị trung bình của hệ số lèn chặt

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9340:2012 tại đây:

TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN_9340_2012_hon-hop-be-tong-tron-san-yeu-cau-co-ban-danh-gia-chat-luong-va-nghiem-thu.pdf
Version: TCVN 9340:2012
118.2 KiB
1105 Downloads
Chi tiết