TCVN 9339:2012 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9339:2012
BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH
Concrete and mortar – Method for determination of pH by pH meter
     

Lời nói đầu
TCVN 9339:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 329:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9339:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH
Concrete and mortar – Method for determination of pH by pH meter

   1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định pH của nước chiết bê tông và vữa xây dựng bằng máy đo pH.
   2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đói với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 15: Xác định hàm lượng clorua.
   3. Nguyên tắc
Tiến hành xác định pH của nước chiết bê tông và vữa thông qua đo hiệu điện thế của điện cực khi nhúng trong dung dịch mẫu bằng máy đo pH.

   MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Nguyên tắc
4. Thiết bị, dụng cụ
4.1 Máy đo pH
4.2 Thiết bị, dụng cụ lấy mẫu
4.3 Thiết bị, dụng cụ gia công mẫu
5. Hóa chất
5.1 Nước cất

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây:

TCVN 9339:2012 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH
TCVN 9339:2012 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH
TCVN_9339_2012_be-tong-va-vua-xay-dung-phuong-phap-xac-dinh-pH-bang-may-do-pH.pdf
119.3 KiB
405 Downloads
Chi tiết