TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9336:2012
BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT
Heavy concrete – Method for determination of sulfate content
     

     Lời nói đầu
TCVN 9336:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 329:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9336:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT
Heavy concrete – Method for determination of sulfate content

   1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng sunfat hòa tan trong bê tông, bằng phương pháp khối lượng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bê tông dùng xi măng chứa bari.
   2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 15: Xác định hàm lượng clorua.

     MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thiết bị, dụng cụ
3.1. Thiết bị, dụng cụ lấy mẫu
3.2. Thiết bị, dụng cụ gia công mẫu
3.3. Thiết bị, dụng cụ phân tích mẫu
4. Hóa chất
5. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
5.1. Lấy mẫu
5.2. Chuẩn bị mẫu
6. Cách tiến hành
6.1. Nguyên tắc
6.2. Cách tiến hành
6.3. Biểu thị kết quả
7. Báo cáo thử nghiệm

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9336:2012 tại đây:

TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT
TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT
TCVN_9336_2012_be-tong-nang-phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-sunfat.pdf
70.6 KiB
331 Downloads
Chi tiết