TCVN 9334:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9334:2012

BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY

Heavy weight concrete – Method for determination of compressive strength by rebound hammer

    Lời nói đầu

TCVN 9334:2012 chuyển đổi từ TCXDVN 162:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9334:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY

Heavy weight concrete – Method for determination of compressive strength by rebound hammer

  1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này dùng để xác định độ đồng nhất và cường độ nén của bê tông nặng trong kết cấu bằng súng bật nẩy.

CHÚ THÍCH: Lựa chọn phương pháp thí nghiệm tham khảo theo tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006

1.2. Không áp dụng tiêu chuẩn này trong các trường hợp sau:

– Đối với bê tông có cường độ nén dưới 10 MPa và trên 50 MPa;

– Đối với bê tông dùng các loại cốt liệu lớn có kích thước trên 40 mm (Dmax > 40mm);

– Đối với bê tông bị nứt, rỗ hoặc có các khuyết tật;

– Đối với bê tông bị phân tầng hoặc là hỗn hợp của nhiều loại bê tông khác nhau;

– Đối với bê tông bị hóa chất ăn mòn và bê tông bị hỏa hoạn;

– Không được dùng tiêu chuẩn này thay thế yêu cầu đúc mẫu và thử mẫu nén.

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

TCVN 3118:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén.

TCVN 6025:1995, Bê tông – Phân mác theo cường độ nén.

    MỤC LỤC

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Các yêu cầu chung

4 Các yêu cầu súng bật nẩy và quy định khi thí nghiệm

5 Kiểm tra, đánh giá cường độ và độ đồng nhất của bê tông ở hiện trường

6 Báo cáo thí nghiệm

Phụ lục A Xác định phương trình quan hệ R-n và ví dụ xây dựng biểu đồ quan hệ R-n

Phụ lục B Xác định độ lệch bình phương trung bình S và hệ số biến động cường độ bê tông V

Phụ lục C Hệ số ảnh hưởng của độ ẩm và tuổi

Phụ lục D Tính năng và phạm vi sử dụng của một số loại súng bật nẩy thông dụng

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9334:2012 tại đây:

TCVN 9334:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY
TCVN 9334:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY
TCVN_9334_2012_be-tong-nang-phuong-phap-xac-dinh-cuong-do-nen-bang-sung-bat-nay.pdf
181.2 KiB
919 Downloads
Chi tiết