TCVN 9261:2012 ISO 1803:1997 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – DUNG SAI – CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC – NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9261:2012

ISO 1803:1997

 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – DUNG SAI –

CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC – NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ

Building construction – Tolerances-

Expression of dimensional accuracy- Principles and terminology

 

Lời nói đầu

TCVN 9261:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 1803 : 1997.

TCVN 9261:2012 được chuyển đổi từ TCXD 252 : 2001 (ISO 1803 : 1997) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9261:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – DUNG SAI

– CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC – NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ

Building construction – Tolerances

-Expression of dimensional accuracy- Principles and terminology

 

  1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc khi thể hiện những sai số kích thước trong xây dựng và quy định các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản liên quan đến việc đánh giá, yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra độ chính xác.

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng khi chế tạo các cấu kiện (tiêu chuẩn hóa hoặc theo mục đích sử dụng), trong quá trình chuẩn bị, lắp dựng các cấu kiện và kết cấu công trình.

CHÚ THÍCH: Các thuật ngữ tương đương bằng tiếng Anh và tiếng Pháp thể hiện trong Phụ lục A.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9261:2012  tại đây:

TCVN 9261:2012  ISO 1803:1997  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - DUNG SAI –  CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC - NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ
TCVN 9261:2012 ISO 1803:1997 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - DUNG SAI – CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC - NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ
TCVN_9261-2012_Xay-dung-cong-trinh-Dung-sai-Cach-the-hien-do-chinh-xac-kich-thuoc-Nguyen-tac-va-thuat-ngu.pdf
247.0 KiB
870 Downloads
Chi tiết