TCVN 9245:2012 CỌC ỐNG THÉP


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9245:2012

CỌC ỐNG THÉP

Steel pipe piles

    Lời nói đầu

TCVN 9245:2012 được biên soạn trên cơ sở JIS A 5525:2009

TCVN 9245:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CỌC ỐNG THÉP

Steel pipe piles

 1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống đơn của cọc ống thép hàn (sau đây gọi là “cọc”) dùng trong kết cấu móng các công trình xây dựng và những công trình tương tự.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cọc có đường kính ngoài từ 318,5 mm đến 2000 mm.

Trong trường hợp cọc có đường kính ngoài lớn hơn 2000 mm tham khảo các quy định của tiêu chuẩn này (xem Phụ lục D) và theo thoả thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

Ngoài các quy định của tiêu chuẩn này, khách hàng có thể thoả thuận với nhà sản xuất quy định các đặc tính chất lượng của ống đơn có gân theo các quy định của Phụ lục A, hình dạng và kích thước của các phụ kiện điển hình liên kết với ống đơn được nêu tại Phụ lục B, và các ví dụ điển hình về cách tạo hình, sơn và phủ cho ống đơn được nêu tại Phụ lục C.

CHÚ THÍCH: Cấu tạo của cọc và ký mã hiệu của từng bộ phận như được thể hiện trên Hình 1.

Một ống đơn được định nghĩa là một ống hở duy nhất hoặc các ống hở được nối với nhau bằng mối hàn chu vi tại nơi sản xuất và một cọc được định nghĩa là một ống hoặc là sự kết hợp của nhiều ống đơn. Khi các ống đơn được hàn lại với nhau tại công trường, phần trên, phần giữa và phần dưới lần lượt được gọi là cọc trên, cọc giữa và cọc dưới. Trong trường hợp cọc giữa bao gồm hai hoặc nhiều hơn hai cọc, cọc thấp nhất được coi là cọc giữa đầu tiên, cọc ở trên được coi là cọc giữa thứ hai và v.v…

CHÚ THÍCH 2: Mối hàn chu vi tại nơi sản xuất được định nghĩa là mối hàn nối ống hở với ống hở tạo nên ống đơn bằng mối hàn chu vi do nhà sản xuất thực hiện, và mối hàn chu vi tại công trường được định nghĩa là mối hàn nối ống đơn với ống đơn tạo thành cọc do nhà thầu tiến hành.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Ký hiệu và phân loại cấp cọc
 4. Phương pháp sản xuất
 5. Thành phần hóa học
 6. Tính chất cơ học
 7. Mối hàn chu vi tại nơi sản xuất
 8. Phụ kiện, tạo hình, sơn và phủ
 9. Hình dạng, kích thước, khối lượng và dung sai của ống đơn
 10. Chất lượng bề mặt
 11. Phương pháp thử
 12. Kiểm tra và kiểm tra lại
 13. Ghi nhãn
 14. Báo cáo

Phụ lục A (Quy định) Đặc tính chất lượng của ống đơn có gân

Phụ lục B (Tham khảo) Ví dụ điển hình về hình dạng và kích thước của các phụ kiện

Phụ lục C (Tham khảo) Phương pháp tạo hình, sơn và phủ

Phụ lục D (Tham khảo) Kích thước và khối lượng đơn vị của ống đơn có đường kính ngoài lớn hơn 2 000 mm

Phụ lục E (Tham khảo) Thư mục tài liệu tham khảo

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9245:2012 tại đây:

TCVN 9245:2012 CỌC ỐNG THÉP
TCVN 9245:2012 CỌC ỐNG THÉP
TCVN_9245_2012_coc-ong-thep.pdf
Version: TCVN 9245:2012
497.4 KiB
730 Downloads
Chi tiết