TCVN 9205:2012 CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9205 : 2012

CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Crushed sand for concrete and mortar

  Lời nói đầu

TCVN 9205 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 349:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9205 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Crushed sand for concrete and mortar

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng để chế tạo bê tông và vữa.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi sử dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 344:1986, Cát xây dựng – Phương pháp xác định hàm lượng sét.

TCVN 7572-1:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1. Lấy mẫu.

TCVN 7572-2:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2. Xác định thành phần hạt.

TCVN 7572-14:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 14. Xác định khả năng phản ứng kiềm – silic.

TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 15. Xác định hàm lượng clorua.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9205:2012 tại đây:

TCVN 9205:2012 CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA
TCVN 9205:2012 CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA
TCVN_9205_2012_cat-nghien-cho-be-tong-va-vua.pdf
60.4 KiB
4095 Downloads
Chi tiết