TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9202 : 2012

XI MĂNG XÂY TRÁT

Masonry cement

Lời nói đầu

TCVN 9202 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 324:2004 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9202 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

XI MĂNG XÂY TRÁT

Masonry cement

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng xây trát.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 141:2008, Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học.

TCVN 4030:2003, Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn.

TCVN 4787:2009 (EN 196-7:2007), Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009), Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ bền.

TCVN 6017:1995 (ISO 9597:1989), Xi măng – Phương pháp thử – Xác định thời gian đông kết và độ ổn định.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9202 : 2012 tại đây:

TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT
TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT
TCVN_9202_2012_xi-mang-xay-trat.pdf
173.8 KiB
1537 Downloads
Chi tiết