TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9189:2012
ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG
Determination for essential minerals of clinker with X-ray Diffractometer as internal standard method
   

    Lời nói đầu
TCVN 9189:2012 được chuyển đổi từ TCXD 284-2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9189:2012 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG
Determination for essential minerals of clinker with X-ray Diffractometer as internal standard method

   1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này được áp dụng để định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng poóc lăng – phương pháp chuẩn trong.
Tiêu chuẩn này không áp dụng để phân tích các mẫu xi măng có pha phụ gia.
   2. Thiết bị, dụng cụ
2.1. Máy nhiễu xạ tia X chuyên dụng để phân tích thành phần khoáng, đã được cài đặt phần mềm định hướng Dquant và file đường chuẩn Clanhke + CaF2.DQN.
2.2. Các đặc trưng chế độ phân tích: Ống đồng (CuKα); U = 40 Kv; I = 40 mA, khe chiếu tia X rộng 0,2 m và detector bán dẫn.
2.3. Dụng cụ tạo mẫu: Cu-vec; dụng cụ ép mẫu.
2.4. Cân phân tích, có độ chính xác đến 0,0001 gam.
2.5. Tủ sấy đạt nhiệt độ 300 0C ± 5 0C, có thể điều chỉnh nhiệt độ.
2.6. Kính hiển vi quang học.
2.7. Sàng, kích thước lỗ 0,08 mm.
2.8. Bình hút ẩm.
2.9. Bình tam giác nút nhám, dung tích 100 mL.
2.10. Cối, chày mã não.
2.11. Máy nghiền bi cao nhôm hoặc cối, chày đồng.
CHÚ THÍCH: Dụng cụ thủy tinh và cối chày đồng, cối chày mã não phải được rửa sạch bằng
nước cất và sấy khô sau mỗi lần sử dụng.
2.12. Khay bằng thép không gỉ, kích thước (20x200x70)mm.

MỤC LỤC

Lời nói đầu
1. Phạm vị áp dụng
2. Thiết bị, dụng cụ
3. Hóa chất thử
4. Chuẩn bị mẫu thử
4.1. Gia công mẫu và chất chuẩn
4.2. Chuẩn bị mẫu clanhke
4.3. Chuẩn bị mẫu hỗn hợp
5. Cách tiến hành
5.1. Tạo mẫu
5.2. Phân tích clanhke
5.3. Phân tích mẫu hỗn hợp
5.4. Tính kết quả
6. Báo cáo thử nghiệm

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9189:2012 tại đây:

TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG
TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG
TCVN_9189_2012_dinh-luong-cac-khoang-co-ban-trong-clanhke-xi-mang-pooc-lang-bang-nhieu-xa-tia-x-theo-phuong-phap-chuan-trong.pdf
62.7 KiB
250 Downloads
Chi tiết