TCVN 9188:2012 AMIĂNG CRIZÔTIN ĐỂ SẢN XUẤT TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9188:2012
AMIĂNG CRIZÔTIN ĐỂ SẢN XUẤT TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG
Chrysotile asbestos for asbestos – cement corrugated sheets

     Lời nói đầu
TCVN 9188:2012 được chuyển đổi từ TCXD 283 – 2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9188:2012 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

AMIĂNG CRIZÔTIN ĐỂ SẢN XUẤT TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG
Chrysotile asbestos for asbestos – cement corrugated sheets

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng và các sản phẩm khác có sử dụng amiăng như: tấm phẳng, vách ngăn, tấm mái panen v.v…
     2. Thuật ngữ, định nghĩa
Amiăng (Asbestos) là tên gọi chung của vật liệu thiên nhiên có dạng sợi chứa chủ yếu hai nhóm khoáng vật amfibôn (Amphibole) và secpentin (Serpentine), dễ tách thành những sợi mềm và mảnh có độ bền tương đối lớn được sử dụng để sản xuất các sản phẩm amiăng và amiăng xi măng.
Nhóm khoáng vật secpentin chỉ có khoáng crizôtin (Chrysotile) 3MgO.2SiO2.2H2O) có dạng sợi, màu trắng đục gọi là amiăng crizôtin (amiăng trắng).

     MỤC LỤC

Lời nói đầu
1. Phạm vi áp dụng
2. Thuật ngữ, định nghĩa
3. Qui định chung
4. Yêu cầu kỹ thuật
5. Phương pháp thử
5.1. Lấy mẫu và rút gọn mẫu
5.2. Xác định loại amiăng
5.3. Xác định khối lượng thể tích
5.4. Xác định độ ẩm
5.5. Xác định độ bền axit
5.6. Xác định lượng sót trên sàng và lượng lọt sàng
6. Báo cáo thử nghiệm
7. Bảo quản và vận chuyển

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9188:2012 tại đây:

TCVN 9188:2012 AMIĂNG CRIZÔTIN ĐỂ SẢN XUẤT TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG
TCVN 9188:2012 AMIĂNG CRIZÔTIN ĐỂ SẢN XUẤT TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG
TCVN_9188_2012_amiang-crizotin-de-san-xuat-tam-song-amiang-xi-mang.pdf
169.0 KiB
423 Downloads
Chi tiết