TCVN 9187:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9187 : 2012
CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM
Sand for glass manufacture – Test method for determination of moisture

Lời nói đầu
TCVN 9187:2012 được chuyển đổi từ TCXD 157:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9187:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM
Sand for glass manufacture – Test method for determination of moisture

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm của cát để sản xuất thủy tinh.
2. Tài liệu viện dẫn*
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851-1989 (ISO 3696:1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
TCXD 136:1985 Thủy tinh – Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học.
3. Quy định chung
Theo TCXD 136:1985.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9187:2012 tại đây:

TCVN 9187:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM
TCVN 9187:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM
TCVN_9187_2012_cat-de-san-xuat-thuy-tinh-phuong-phap-xac-dinh-do-am.pdf
53.4 KiB
298 Downloads
Chi tiết