TCVN 9183:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9183:2012

CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT

Sand for glass manufacture – Test method for determination of silicon dioxide

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng silic dioxit trong cát để sản xuất thủy tinh.

  1. Tài liệu viện dẫn*

Các tài liệu viện sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 4851-1989 (ISO 3696:1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 136:1985 Thủy tinh – Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học.

  1. Quy định chung

Theo TCXD 136:1985.

  1. Hóa chất, thuốc thử

4.1. Axit flohydric (HF), dung dịch 40 %, d = 1,12.

4.2. Axit sunfuric (H2SO4), đậm đặc, d = 1,84.

4.3. Axit sunfuric (H2SO4), pha loãng (1 + 1).

* Các tiêu chuẩn TCXD, TCN sẽ được chuyển đổi thành TCVN hoặc QCVN

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9183:2012 tại đây:

TCVN 9183:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT
TCVN 9183:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT
TCVN_9183_2012_cat-de-san-xuat-thuy-tinh-phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-silic-dioxit.pdf
56.5 KiB
451 Downloads
Chi tiết