TCVN 9171 : 2012 THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9171 : 2012

THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC

Glass and Sands for glass manufacture – General rules for chemical analysis

Lời nói đầu

TCVN 9171:2012 được chuyển đổi từ TCXD 128:1985 và TCXD 136:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9171:2012 do Viện vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC

Glass and Sands for glass manufacture – General rules for chemical analysis

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm và các quy định chung áp dụng cho phân tích hóa học xác định hàm lượng các oxit trong thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 4851-1989 (ISO 3696:1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Quy định chung

3 Thiết bị, dụng cụ

4 Chuẩn bị mẫu thử

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9171 : 2012 tại đây:

TCVN 9171 : 2012 THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC
TCVN 9171 : 2012 THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC
TCVN_9171_2012_thuy-tinh-va-cat-de-san-xuat-thuy-tinh-quy-dinh-chung-trong-phan-tich-hoa-hoc.pdf
48.3 KiB
291 Downloads
Chi tiết