TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9169:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT

Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Drip irrigation process

Lời nói đầu

TCVN 9169:2012 được xây dựng từ kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho và cây thanh long vùng khô hạn Nam Trung Bộ”.

TCVN 9169:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT

Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Drip irrigation process

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định chọn hệ thống tưới nhỏ giọt và yêu cầu kỹ thuật tưới nhỏ giọt.

  1. Thuật ngữ định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau.

2.1 Hệ thống tưới nước nhỏ giọt (Drip irrigation system)

Bao gồm: (1) Nguồn nước, cụm công trình đầu mối (water source, head works)

(2) Hệ thống đường ống dẫn (main pipeline)

(3) Ống tưới, vòi tưới (lateral, dripper)

  1. Quy trình tưới

3.1 Quy trình lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt

Thiết bị hệ thống yêu cầu thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, do vậy quy trình lắp đặt đều phải tuân theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9169:2012 tại đây:

TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT
TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU - QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT
TCVN_9169_2012_cong-trinh-thuy-loi-he-thong-tuoi-tieu-quy-trinh-tuoi-nho-giot.pdf
106.0 KiB
362 Downloads
Chi tiết