TCVN 9168:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI LÚA


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9168:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI LÚA

Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Method of irrigation coefficient determination for rice crop

    Lời nói đầu

TCVN 9168 : 2012 được chuyển đổi từ 14TCVN 61-92 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9168 : 2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI LÚA

Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Method of irrigation coefficient determination for rice crop

  1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong tính toán xác định hệ số tưới và chế độ tưới cho ruộng lúa, áp dụng cho hệ thống tưới có quy mô từ cấp III trở lên.

1.2. Đối với các hệ thống tưới có quy mô cấp IV có thể vận dụng tiêu chuẩn này để tính toán chế độ tưới và hệ số tưới lúa, hoặc xác định theo TCVN 8641 : 2011.

1.3. Khi sử dụng các hệ số trong tiêu chuẩn này, cần phân tích lựa chọn các thông số đầu vào phù hợp với tình hình cụ thể của từng vùng, từng địa phương.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8641 : 2011, Công trình thủy lợi – Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và thực phẩm.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9168:2012 tại đây:

TCVN 9168:2012  CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI LÚA
TCVN 9168:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯỚI LÚA
TCVN_9168_2012_cong-trinh-thuy-loi-he-thong-tuoi-tieu-phuong-phap-xac-dinh-he-so-tuoi-lua.pdf
381.9 KiB
416 Downloads
Chi tiết