TCVN 9167:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐẤT MẶN – QUY TRÌNH RỬA MẶN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9167:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐẤT MẶN – QUY TRÌNH RỬA MẶN
Hydraulic structure – Saline soil – Saline leaching process

Lời nói đầu

TCVN 9167:2012 được chuyển đổi từ 14TCN 53 – 1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9167:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐẤT MẶN – QUY TRÌNH RỬA MẶN
Hydraulic structure – Saline soil – Saline leaching process

  1. Phạm vi áp dụng
    • Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật rửa các loại đất mặn ở vùng đồng bằng ven biển để trồng lúa.

    • Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để rửa mặn cho các loại đất mặn trồng cây công nghiệp, cây lương thực và cây thực phẩm khác.

  2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8641:2011, Công trình thủy lợi – Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và thực phẩm.

  1. Thuật ngữ và định nghĩa
    • Độ mặn của nước (salinity in water)

Nước có chứa nồng độ muối NaCl tan trong nước.

  • Độ mặn của đất (salinity in soil)

Đất có chứa hàm lượng độ chua trao đổi (pHkcl) và tổng số muối tan (TSMT) trong trọng lượng đất khô (TLĐK).

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9167:2012 tại đây:

TCVN 9167:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẤT MẶN - QUY TRÌNH RỬA MẶN
TCVN 9167:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẤT MẶN - QUY TRÌNH RỬA MẶN
TCVN_9167_2012_cong-trinh-thuy-loi-dat-man-quy-trinh-rua-man.pdf
174.6 KiB
381 Downloads
Chi tiết