TCVN 9165:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9165:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ

Hydraulic structure – Technical requirements for earthfill dyke

    Lời nói đầu

TCVN 9165:2012 được chuyển đổi từ QPTL. 1-72 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9165:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ

Hydraulic structure – Technical requirements for earthfill dyke

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng trong thi công xây dựng đê mới hoặc cải tạo đê cũ như tôn cao, đắp áp trúc, đắp cơ thuộc hệ thống đê sông.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8166:2012, Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ.

TCVN 8297:2009, Công trình thủy lợi – Đập đất – yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén.

  1. Quy định chung

3.1. Đơn vị thi công phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế, yêu cầu quản lý chất lượng quy định, các điều kiện cụ thể nơi đắp đê, nghiên cứu chấp hành các điều khoản trong tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn quy chuẩn có liên quan đã ban hành để tiến hành lập thiết kế tổ chức thi công, trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

3.2. Trong quá trình thi công, nếu xẩy ra những vấn đề lớn có nguy hại đến an toàn của đê cần phải báo cáo về đơn vị quản lý đê, để quyết định phương án xử lý. Trong thời gian chờ đợi, công trường phải có biện pháp ngăn ngừa các tác hại đó.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9165:2012 tại đây:

TCVN 9165:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ
TCVN 9165:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ
TCVN_9165_2012_cong-trinh-thuy-loi-yeu-cau-ky-thuat-dap-de.pdf
99.1 KiB
2290 Downloads
Chi tiết