TCVN 9162:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐƯỜNG THI CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9162:2012
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐƯỜNG THI CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Hydraulic structures – Construction roads – Technical requirements for design

     Lời nói đầu
TCVN 9162 : 2012 Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế, được xây dựng mới trên cơ sở tham khảo 14TCN 43-85 : Đường thi công công trình thủy lợi – Quy phạm thiết kế, theo quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 5 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9162 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐƯỜNG THI CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ
Hydraulic structures – Construction roads – Technical requirements for design

     1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế các tuyến đường bộ và công trình trên đường bộ dành cho các loại xe ô tô và xe máy bánh lốp khác để thi công xây dựng công trình.
1.2 Đường thi công xây dựng công trình nếu kết hợp làm đường giao thông hay làm đường quản lý công trình đó, ngoài việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo TCVN 4054 : 2005.
     2. Tài liệu viện dẫn
Tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:
TCVN 4054 : 2005 : Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế.

     MỤC LỤC

Lời nói đầu
1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa.
4. Yêu cầu kỹ thuật chung
4.1. Phân cấp đường thi công
4.2. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật
5. Tuyến đường
6. Tuyến đường giao nhau
7. Nền đường
8. Mặt đường
Phụ lục A (Tham khảo): Thiết kế cường độ và chiều dày mặt đường thi công
Phụ lục B (Quy định): Bề dầy tối thiểu các lớp vật liệu mặt đường

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9162:2012 tại đây:

 TCVN 9162:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐƯỜNG THI CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN 9162:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐƯỜNG THI CÔNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN_9162_2012_cong-trinh-thuy-loi-duong-thi-cong-yeu-cau-thiet-ke.pdf
281.0 KiB
314 Downloads
Chi tiết