TCVN 9161: 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ – PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9161: 2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ – PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Hydraulic structures – Drilling blast holes – Methods in design, construction and acceptance

Lời nói đầu

TCVN 9161: 2012 Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu, được chuyển đổi từ QPTL.D.1.82: Quy trình nổ mìn trong xây dựng thủy lợi – thủy điện, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9161: 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ – PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Hydraulic structures – Drilling blast holes – Methods in design, construction and acceptance

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu công tác khoan nổ mìn đào đá để xây dựng công trình thủy lợi – thủy điện và các công trình xây dựng khác có yêu cầu kỹ thuật và đặc điểm làm việc tương tự.

1.2 Khi thiết kế và thi công khoan nổ mìn đào đá để xây dựng công trình, ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này, còn phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp (QCVN 02: 2008/BCT) cũng như các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật khoan nổ mìn đào đá khác có liên quan.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:

TCVN 5178: 2004: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên; TCVN 5308: 1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Nổ mìn lỗ sâu (Blasting in deep hole)

Phương pháp nổ các bao thuốc nổ dài (gọi chung là quả mìn) đặt trong các lỗ khoan có đường kính lớn hơn hoặc bằng 75 mm và sâu từ 5 m trở lên.

3.2

Nổ mìn lỗ nông (Blasting in shallow-hole)

Phương pháp nổ các quả mìn đặt trong các lỗ khoan có đường kính dưới 75 mm và sâu dưới 5 m.

3.3

Nổ mìn lỗ khoan lớn (Blasting in large diameter hole)

Phương pháp nổ các quả mìn đặt trong các lỗ khoan có đường kính từ 75 mm trở lên.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Yêu cầu kỹ thuật chung

5 Nổ mìn lỗ sâu

6 Nổ mìn lỗ nông

7 Nổ mìn buồng

8 Nổ mìn phân bố theo chiều dài

9 Nổ mìn bầu và nổ mìn buồng nhỏ

10 Nổ mìn ốp

11 Sử dụng phối hợp các phương pháp nổ mìn khác nhau

12 Một số phương pháp nổ mìn đặc biệt

13 Nổ mìn dưới nước

14 Nổ mìn để phá vỡ kết cấu công trình

15 Nổ mìn để đào các công trình ngầm

16 An toàn nổ mìn

17 Khảo sát phục vụ nổ mìn và nghiệm thu

18 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao

Phụ lục A (Tham khảo): Một số bảng số liệu có thể tham khảo trong tính toán thiết kế khoan nổ mìn

Phụ lục B (Tham khảo): Tính năng kỹ thuật của vật liệu nổ và thiết bị nổ mìn

Phụ lục C (Ttham khảo): Một số phương pháp kích nổ mìn

Phụ lục D (Tham khảo): Phương pháp tính toán an toàn về địa chấn đối với các công trình đặc biệt

Phụ lục D (Tham khảo): Hộ chiếu nổ mìn

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9161: 2012 tại đây:

TCVN 9161: 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN 9161: 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN_9161_2012_cong-trinh-thuy-loi-khoan-no-min-dao-da-phuong-phap-thiet-ke-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf
1.0 MiB
535 Downloads
Chi tiết