TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ – DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9160 : 2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ – DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG

Hydraulic structures – Technical requirements for design of disversion channel in construction

Lời nói đầu

TCVN 9160 : 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng, được chuyển đổi từ 14TCN 57-88 :Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thủy lợi, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ- CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9160 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ – DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG

Hydraulic structures – Technical requirements for design of disversion channel in construction

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế dẫn dòng thi công xây dựng công trình thủy lợi – thủy điện. Đối với các công trình từ cấp I trở lên nếu có những vấn đề phức tạp về điều kiện thủy lực, địa chất, … cần kết hợp giữa tính toán trong tiêu chuẩn này với thí nghiệm mô hình.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:

TCVN 8216 : 2009: Công trình thủy lợi – Thiết kế đập đất đầm nén;

TCVN 9137 : 2011: Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép;

TCVN 9150 : 2011: Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế;

TCVN 9152 : 2011: Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi;

TCXDVN 356 : 2005: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCXDVN 390 : 2007: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Quy phạm thi công và nghiệm thu;

TCVN 5308 : 1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Dẫn dòng thi công (Constructional diversion)

Dùng biện pháp công trình để dẫn nước trong sông chảy theo một phần của lòng sông thiên nhiên hoặc theo một đường dẫn nhân tạo khác nhằm mục đích tạo hố móng được cách ly với dòng chảy để thi công các công trình thủy công trong đó. Có thể dùng các đê quây thu hẹp lòng sông hoặc ngăn hẳn lòng dẫn, bắt dòng chảy đi qua một đường dẫn khác (kênh, tuynen, đập tràn, cống…) đã được chuẩn bị trước để dẫn dòng thi công. Công tác dẫn dòng bao gồm cả công tác ngăn dòng.

3.2

Ngăn dòng (Impoundment)

Chặn dòng chảy trong một lòng dẫn tại một tuyến đào nào đó, buộc dòng chảy phải chuyển sang một lòng dẫn khác đã được chuẩn bị trước. Ngăn dòng gồm hai giai đoạn: giai đoạn một là thu hẹp lòng dẫn cho đến khi chỉ còn để lại một đoạn đã được tính toán dự kiến trước gọi là cửa hạp long và giai đoạn hai là chặn dòng ở cửa hạp long. Ngăn dòng là giai đoạn thi công phức tạp nhất của quá trình dẫn dòng thi công. Trong quá trình ngăn dòng, do dòng chảy bị thu hẹp dần nên mức nước ở thượng lưu sẽ tăng dần và nước ở dòng dẫn cũ sẽ chuyển dần sang lòng dẫn mới. Sau khi hoàn thành chặn dòng ở cửa hạp long thì nước ở lòng dẫn cũ sẽ chuyển hoàn toàn sang lòng dẫn mới.

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 8297:2009: Công trình thủy lợi – Đập đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén;

[2] TCVN 8422:2010: Công trình thủy lợi – Thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công;

[3] TCVN 4085 -1985: Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Quy định chung

5 Thiết kế dẫn dòng thi công

5.1 Yêu cầu chung

5.2 Các sơ đồ dẫn dòng và điều kiện áp dụng

5.3 Đê quây

5.4 Tính toán thủy lực dẫn dòng

5.5 Tính toán kinh tế dẫn dòng

6 Thiết kế ngăn dòng

6.1 Chọn thời đoạn ngăn dòng

6.2 Các phương án ngăn dòng và điều kiện áp dụng

6.3 Thiết kế gia cố và thu hẹp lòng sông

6.4 Thiết kế băng két ngăn dòng

6.5 Tính toán thủy lực ngăn dòng

6.6 Thiết kế tổ chức thi công ngăn dòng

6.7 An toàn lao động trong thi công dẫn dòng và ngăn dòng

Phụ lục A (Quy định): Nguyên tắc phân cấp công trình thủy lợi

Phụ lục B (Tham khảo): Bảng tra vận tốc trung bình cho phép (V không xói)

Phụ lục C (Tham khảo): Tính toán thủy lực dẫn dòng

Phụ lục D (Tham khảo): Tính toán thủy lực ngăn dòng

Phụ lục E (Tham khảo): Tính toán đê quây kiểu cũi gỗ

Phụ lục F (Tham khảo): Tính toán đê quây bằng cừ thép kiểu tổ ong

Phụ lục G (Tham khảo): Tính toán thấm qua đê quây cừ thép

Thư mục tài liệu tham khảo

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9160 : 2012 tại đây:

TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ - DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG
TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ - DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG
TCVN_9160_2012_cong-trinh-thuy-loi-yeu-cau-thiet-ke-dan-dong-trong-xay-dung.pdf
776.7 KiB
638 Downloads
Chi tiết