TCVN 9157:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – GIẾNG GIẢM ÁP – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9157:2012
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – GIẾNG GIẢM ÁP – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU
Hydraulic structures – Pressure relief well – Requirements of installation and test for acceptance

   

 Lời nói đầu
TCVN 9157 : 2012 Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu, được chuyển đổi từ 14TCN 101-2001: Giếng giảm áp – Quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra, nghiệm thu, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9157 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – GIẾNG GIẢM ÁP – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU
Hydraulic structures – Pressure relief well – Requirements of installation and test for acceptance

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu của quy trình thi công, phương pháp kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công các giếng khoan làm giảm áp lực nước dưới đất.
     2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này : TCVN 8217 : 2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại;
TCVN 2683 : 1991 Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

     MỤC LỤC

Lời nói đầu
1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Kỹ thuật thi công giếng giảm áp
4.1. Khoan tạo lỗ kết hợp xác định địa tầng
4.2. Kết cấu giếng
4.3. Thổi rửa làm thông thoáng giếng
4.4. Hoàn thiện giếng
5. Kiểm tra chất lượng thi công và nghiệm thu
5.1. Quy định chung
5.2. Thiết bị bơm kiểm tra và yêu cầu lắp đặt
5.3. Yêu cầu kỹ thuật bơm kiểm tra
5.4. Chuẩn bị bơm kiểm tra
5.5. Tần suất đo lưu lượng, đo mực nước
5.6. Bơm giật cấp
5.7. Bơm kiểm tra 3 giờ và bơm kiểm tra 12 giờ
5.8. Đánh giá chất lượng thi công giếng
5.9. Lập hồ sơ hoàn công giếng giảm áp
Phụ lục A (Tham khảo): Một số biểu mẫu sử dụng trong quá trình bơm kiểm tra giếng giảm áp
Phụ lục B (Tham khảo): Một số biểu đồ sử dụng để tính độ hạ thấp mực nước lý thuyết trong giếng khoan

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9157:2012 tại đây:

 TCVN 9157:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – GIẾNG GIẢM ÁP – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU
TCVN 9157:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – GIẾNG GIẢM ÁP – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU
TCVN_9157_2012_cong-trinh-thuy-loi-gieng-giam-ap-yeu-cau-thi-cong-va-kiem-tra-nghiem-thu.pdf
308.1 KiB
396 Downloads
Chi tiết