TCVN 9151 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG DƯỚI SÂU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9151 : 2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG DƯỚI SÂU

Hydraulic structures – Hydraulic calculation process of ground sluice

Lời nói đầu

TCVN 9151:2012 được chuyển đổi từ QP-TL-C-1-75 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tài khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9151:2012 do Viện thủy điện và năng lượng tái tạo – Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG DƯỚI SÂU

Hydraulic structures – Hydraulic calculation process of ground sluice

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được dùng để tính toán thủy lực cống dưới sâu cho các cấp công trình, trong các giai đoạn thiết kế.

Ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn này, khi thiết kế cần vận dụng những kinh nghiệm khai thác và kết quả nghiên cứu của công trình tương tự.

Đối với những công trình cấp I và cấp II hoặc cấp thấp hơn nhưng phức tạp (không thể dùng các công thức thông thường để tính toán thủy lực) cần tiến hành thí nghiệm thủy lực mô hình.

CHÚ THÍCH: Khi nghiên cứu trạng thái dòng chảy trong cống, sự liên hiệp của dòng chảy sau cống với hạ lưu và tiêu năng cống, cần thực hiện với nhiều độ mở (lưu lượng) khác nhau.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu tính toán thủy lực đập tràn.

MỤC LỤC

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Ký hiệu
  5. Những yêu cầu kỹ thuật trong việc tính toán thủy lực cống dưới sâu
  6. Các thiết bị chính của cống
  7. Nội dung và trình tự tính toán thủy lực cống dưới sâu

7.1. Các nội dung cần tính toán

7.2. Chế độ dòng chảy trong cống dưới sâu và sơ đồ tính toán thủy lực

7.3. Xác định khả năng tháo của cống dưới sâu

7.4. Xác định cột nước tác dụng của cống dưới sâu

7.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tháo của cống

7.6. Kiểm tra khả năng hình thành phễu khí

7.7. Kiềm tra khả năng xuất hiện khí hóa

7.8. Xác định khả năng tháo của ống dẫn không khí

7.9. Xác định vị trí nước nhảy trong cống:

7.10. Xác định áp suất thủy động trong cống

Phụ lục A: Xác định các hệ số tổn thất cục bộ trong cống (Quy định)

Phụ lục B: Những đặc tính cơ bản của các cửa van thường dùng (Tham khảo)

Phụ lục C: Xác định chiều sâu liên hiệp sau cống không có bậc (Tham khảo)

Phụ lục D: Xác định chiều sâu và độ dốc phân giới (Tham khảo)

Phụ lục E: Tổn thất do ma sát theo chiều dài cống (Tham khảo)

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9151 : 2012 tại đây:

TCVN 9151 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG DƯỚI SÂU
TCVN 9151 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG DƯỚI SÂU
TCVN_9151_2012_cong-trinh-thuy-loi-quy-trinh-tinh-toan-thuy-luc-cong-duoi-sau.pdf
1.8 MiB
3153 Downloads
Chi tiết