TCVN 9150 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9150 : 2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Hydraulic structures – Thin shell reinforce cement cannal bridge – Requirements for design

Lời nói đầu

TCVN 9150 : 2012 Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế, được chuyển đổi từ 14TCN 181:2006: Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Hướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9150 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Hydraulic structures – Thin shell reinforce cement cannal bridge – Requirements for design

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong tính toán thiết kế các loại cầu máng xi mămg lưới thép (XMLT) dẫn nước có chiều dầy không lớn hơn 35 mm, làm việc trong môi trường không xâm thực, có nhiệt độ không quá 50 oC.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố và chưa chuyển đổi thì áp dụng phiên bản được nêu:

TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 4118 – 85 Hệ thống kênh tưới – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 1651:2008 Thép cốt bê tông cán nóng.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt

5 Yêu cầu kỹ thuật chung

6 Cấu tạo cầu máng

6.1 Sơ đồ cấu tạo

6.2 Kết cấu cửa vào, cửa ra

6.3 Kết cấu thân máng

7 Tính toán kết cấu xi măng lưới thép

7.1 Quy định chung

7.2 Tính toán cấu kiện xi măng lưới thép theo phương pháp thứ nhất (I)

7.3 Tính toán cấu kiện xi măng lưới thép theo phương pháp thứ hai (II)

7.4 Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng

7.5 Tính toán nứt và biến dạng

8 Vật liệu dùng cho kết cấu xi măng lưới thép

8.1 Vữa xi măng

8.2 Lưới thép

8.3 Cốt thép chịu lực

8.4 Các chất phụ gia

8.5 Cấp phối vật liệu vữa xi măng lưới thép

9 Tính toán thiết kế cầu máng xi mămg lưới thép

9.1 Yêu cầu kỹ thuật chung

9.2 Tải trọng tác dụng lên cầu máng

9.3 Cấu tạo và tính toán kết cấu gối đỡ máng

9.4 Tính toán kết cấu thân máng xi măng lưới thép

9.5 Kết cấu khe co giãn

Phụ lục A (Tham khảo): Phân tích nội lực thân máng theo lý thuyết dầm

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9150:2012 tại đây:

TCVN 9150 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP - YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN 9150 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI THÉP - YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN_9150_2012_cong-trinh-thuy-loi-cau-mang-vo-mong-xi-mang-luoi-thep-yeu-cau-thiet-ke.pdf
736.8 KiB
685 Downloads
Chi tiết