TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9148:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN

Hydraulic structures – Method for determining water permeability coefficient of soil and rock saturated by pumping water test from boreholes

Lời nói đầu

TCVN 9148:2012 được chuyển đổi từ QT-TL-B-4-74 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tài khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9148:2012 do Viện thuỷ điện và năng lượng tái tạo – Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thầm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN

Hydraulic structures – Method for determining water permeability coefficient of soil and rock saturated by pumping water test from boreholes

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp thí nghiệm hút nước từ các lỗ khoan để xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước có cấu trúc tự nhiên dùng trong xây dựng các công trình thủy lợi (bao gồm cả thủy điện).

  1. Quy định chung

2.1. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1.1 Hệ số thấm, K (Permeability coefficient)

Vận tốc thấm ứng với gradien thủy lực bằng đơn vị, được biểu diễn bằng centimet trên giây (cm/s) hoặc mét trên giây (m/s).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Quy trình xác định hệ số thấm của nham thạch chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan (Ban hành theo Quyết định số 64TL/QĐ ngày 01 tháng 6 năm 1974 của Bộ Thuỷ lợi – Mã số: QT-TL-B-4-74).

[2] Quy phạm hút nước thí nghiệm trong điều tra địa chất thủy văn (Ban hành theo Quyết định số 46/2000/QĐBCN ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công thương).

MỤC LỤC

Lời nói đầu ………………………………………………………………………………………………

  1. Phạm vi áp dụng ……………………………………………………………………………………
  2. Quy định chung ……………………………………………………………………………………..

2.1. Thuật ngữ và định nghĩa …………………………………………………………………………..

2.2. Các dạng hút nước ………………………………………………………………………………..

2.3. Các loại lỗ khoan hút nước ………………………………………………………………………..

2.4. Quy định chung …………………………………………………………………………………….

  1. Thiết bị và dụng cụ dùng trong thí nghiệm hút nước …………………………………………….

3.1. Máy bơm ……………………………………………………………………………………………

3.2. Dụng cụ đo mực nước, lưu lượng, nhiệt độ nước và không khí …………………………….

3.3. Ống lọc …………………………………………………………………………………………….

3.4. Nút bít ………………………………………………………………………………………………

  1. Cách tiến hành ………………………………………………………………………………………

4.1. Công tác chuẩn bị ………………………………………………………………………………..

4.2. Trình tự hút nước …………………………………………………………………………………

4.3. Chỉnh lý sơ bộ tài liệu ngoài hiện trường  ……………………………………………………..

  1. Chỉnh lý tài liệu hút nước ………………………………………………………………………….

Phụ lục A ………………………………………………………………………………………………

Phụ lục B ……………………………………………………………………………………………….

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9148:2012 tại đây:

TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN
TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN
TCVN_9148_2012_cong-trinh-thuy-loi-xac-dinh-he-so-tham-cua-dat-da-chua-nuoc-bang-phuong-phap-hut-nuoc-thi-nghiem-tu-cac-lo-khoan.pdf
1.1 MiB
554 Downloads
Chi tiết