TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9147 : 2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI − QUI TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐẬP TRÀN

Hydraulic structures − Hydraulic Calculation Process for Spillway

Lời nói đầu

TCVN 9147:2012 được chuyển đổi từ QP.TL. C-8-76 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9147:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI − QUI TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐẬP TRÀN

Hydraulic structures − Hydraulic Calculation Process for Spillway

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng để tính toán thủy lực cho tất cả các loại đập tràn xả nước kiểu hở công trình thủy (thủy lợi, thủy điện, giao thông thủy), thuộc tất cả các cấp và ở mọi giai đoạn.

Khi áp dụng tiêu chuẩn này cần phải tuân thủ các qui định sau:

  1. a) Tiêu chuẩn này không dùng để tính toán thủy lực của đập dùng để đo lưu lượng (tức là các đập dùng trong phòng thí nghiệm và đập dùng để đo đạc thủy văn).
  2. b) Đối với công trình cấp I; II và một số trường hợp đặc biệt có điều kiện phức tạp, khi thiết kế cần phải chính xác hóa lại bằng các thí nghiệm mô hình vật lý thủy lực.
  3. c) Các dạng khác với các dạng nêu trong tiêu chuẩn này, khi lập dự án cần phải xây dựng tiêu chuẩn riêng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng.

 

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9147:2012 tại đây:

TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn
TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn
TCVN_9147_2012_Cong-trinh-thuy-loi-qui-trinh-tinh-toan-thuy-luc-dap-tran.pdf
1.1 MiB
695 Downloads
Chi tiết