TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9144 : 2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU

Hydraulic structure – Requirement for Navigation Locks Design

Lời nói đầu

TCVN 9144 : 2012 được chuyển đổi từ tài liệu “Chỉ dẫn thiết kế âu tàu được biên soạn trên cơ sở phát triển chương trình . 1-62 Công trình thủy lợi trên sông các quy tắc thiết kế cơ bản” theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9144 : 2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU

Hydraulic structure – Requirement for Navigation Locks Design

 1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế âu tàu mới, sửa chữa thuộc các công trình thủy lợi, thủy điện trên sông như đập dâng, đập hồ chứa và các đoạn kênh dẫn gần âu tàu thuyền nằm trên các đường thủy nội địa.

Khi thiết kế các âu tàu xây dựng ở vùng có động đất, có cac-tơ (Karst) phải xét đến các yêu cầu bổ sung đối với việc xây dựng các đội công trình thủy lợi trong những điều kiện đó.

 1. Tài liệu viện dẫn

TCVN 8214 : 2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện

TCVN 4116 : 1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình Thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 8421 : 2010 Công trình thủy lợi – Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu.

TCVN 8215 : 2009 Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế thiết bị quan trắc – Cụm công trình đầu mối.

TCVN 9143 : 2012 Công trình thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá.

TCVN 4253 : 2012 Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế

TCVN 4054 : 2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 5664 : 1992 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 375-2006 Thiết kế công trình chịu động đất1

TCN 272-05 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 20051.

1 Tiêu chuẩn quốc gia khi chuyển đổi tương ứng

MỤC LỤC

Lời nói đầu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Các thuật ngữ
 4. Một số quy định chung

4.1. Phân loại âu tàu

4.2. Các yêu cầu chung

4.3. Vật liệu xây dựng âu tàu

 1. Xác định khả năng vận chuyển của âu tàu

5.3. Khả năng vận chuyển của âu

 1. Xác định các kích thước của âu

6.1. Mức nước thông tàu tính toán

6.2. Kích thước âu

 1. Bố trí các công trình thông tàu

7.1. Bố trí âu trong cụm công trình đầu mối thủy lực

7.2. Bố trí âu trên kênh vận tải thủy

7.3. Các đoạn kênh dẫn tới âu tàu

7.4. Nối tiếp kênh dẫn của âu tàu với sông và hồ chứa

7.5. Cảng trước

7.6. Vũng tàu bên âu tàu

 1. Chọn số lượng tuyến và số lượng buồng âu tàu
 2. Hệ thống cấp nước của âu tàu

9.1. Yêu cầu đối với thiết kế hệ thống cấp nước

9.2. Thời gian làm đầy và tháo cạn buồng âu

9.3. Tiêu năng và giảm dao động quán tính trong âu

9.4. Công trình điều chỉnh mực nước

 1. Thiết bị chống thấm và tiêu nước của âu

10.1. Nhiệm vụ và yêu cầu chống thấm buồng âu

10.2. Yêu cầu tính toán hệ thống thấm của âu

10.3. Kết cấu của thiết bị chống thấm và tiêu nước của âu

 1. Các chỉ dẫn chung về thiết kế cấu tạo và tính toán âu

11.1. Phân đoạn công trình

11.2. Tải trọng và lực tác dụng tính toán

11.3. Những chỉ dẫn chung về tính toán kết cấu âu tàu

 1. Thiết kế đầu âu

12.1. Kết cấu đầu âu

12.2. Bố trí đầu âu

12.3. Giếng phao

12.4. Tính toán đầu âu

 1. Thiết kế buồng âu

13.1. Các thành phần của buồng âu và kích thước của các thành phần buồng âu

13.2. Các kiểu buồng âu trên nền không phải là đá

13.3. Các kiểu buồng âu trên nền đá

13.4. Các sơ đồ tính toán và các phương pháp tính toán tĩnh học

 1. Công trình bến và công trình hướng tàu

14.1. Chỉ dẫn chung

14.2. Các kiểu kết cấu công trình bến và hướng tàu

14.3. Các điều kiện làm việc tính toán của các công trình bến và công trình hướng tàu

 1. Thiết kế cơ khí của âu tàu

15.1. Chỉ dẫn chung

15.2. Tải trọng và lực tính toán tác dụng lên cửa van, cửa âu

15.3. Cửa âu chính

15.4. Cửa van của các hành lang dẫn nước

15.5. Thiết bị vận hành cửa âu và cửa van

15.6. Cửa van sửa chữa và cửa van sự cố

15.7. Thiết bị tiêu nước

 1. Thiết kế điện của âu

16.1. Hệ thống cung cấp điện cho âu và các trạm biến thế

16.2. Dẫn động bằng điện của các thiết bị chủ yếu của âu

16.3. Thiết bị điện động lực phụ trợ và hệ thống tiếp địa

 1. Thiết bị bến của âu và kênh dẫn
 2. Các thiết bị điều khiển, tự động hóa, khóa liên động, tín hiệu, liên lạc, chiếu sáng

18.1. Các thiết bị điều khiển, tự động, khóa liên động

18.2. Hệ thống tín hiệu giao thông thủy

18.3. Hệ thống tín hiệu vận hành âu

18.4. Hệ thống liên lạc

18.5. Hệ thống chiếu sáng

 1. Thiết bị kiểm tra, quan trắc trên âu tàu

19.1. Chỉ dẫn chung

19.2. Quan trắc kiểm tra

19.3. Quan trắc đặc biệt

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9144:2012 tại đây:

TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU
TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU
TCVN_9144_2012_cong-trinh-thuy-loi-yeu-cau-thiet-ke-au-tau.pdf
1.1 MiB
1054 Downloads
Chi tiết