TCVN 9142:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9142:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN

Hydraulic structure – Irrigation and drainage pumping station – Requirements for electrical supply and control equipments

    Lời nói đầu

TCVN 9142:2012 được chuyển đổi từ HD.TL-C-7-83 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9142:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN

Hydraulic structure – Irrigation and drainage pumping station – Requirements for electrical supply and control equipments

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản đối với việc cung cấp điện và điều khiển phục vụ xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa trạm bơm tưới, tiêu nước thuộc hệ thống thủy nông lấy từ nguồn nước mặt.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các trạm bơm lấy nguồn nước mặt từ hồ, sông cung cấp cho các ngành sử dụng nước khác như cấp nước cho trạm xử lý nước, cấp nước công nghiệp.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8423:2010, Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế công trình thủy công.

TCVN 9141:2012, Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Cung cấp điện bên ngoài nhà trạm bơm
  5. Phần điện trạm bơm

5.1. Yêu cầu sơ đồ nối điện cho phụ tải chính và các thiết bị chủ yếu

5.2. Yêu cầu phụ tải tự dùng xoay chiều và chiếu sáng

5.3. Yêu cầu cung cấp dòng điện thao tác

5.4. Yêu cầu tiếp đất, bảo vệ chống sét và bảo vệ quá điện thế

5.5. Yêu cầu bố trí thiết bị điện

  1. Yêu cầu bảo vệ rơle tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện
  2. Yêu cầu tự động hóa và điều khiển từ xa

7.1. Tự động hóa điều khiển và hệ thống tín hiệu điều khiển

7.2. Yêu cầu đối với hệ thống điều khiển từ xa và thông tin điều khiển từ xa

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9142:2012 tại đây:

TCVN 9142:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN
TCVN 9142:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN
TCVN_9142_2012_cong-trinh-thuy-loi-tram-bom-tuoi-tieu-nuoc-yeu-cau-cung-cap-dien-va-dieu-khien.pdf
149.1 KiB
667 Downloads
Chi tiết