TCVN 9141:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9141:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ

Hydraulic structures – lrrigation and drainage pumping station – Requirement design for device dynamics and mechanical equipments

    Lời nói đầu

TCVN 9141:2012 được chuyển đổi từ theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9141:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ

Hydraulic structures – lrrigation and drainage pumping station – Requirement design for device dynamics and mechanical equipments

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản về thiết bị động lực và cơ khí cần thực hiện khi lựa chọn máy bơm và các thiết bị cho xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa trạm bơm tưới, tiêu nước thuộc hệ thống tưới tiêu lấy từ nguồn nước mặt.

Mức đảm bảo của thiết bị động lực và cơ khí cho trạm bơm tưới, tiêu theo mức đảm bảo cấp nước của trạm bơm quy định tại TCVN 8423: 2010.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4263:2012, Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 8215:2009, Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế thiết bị quan trắc – Cụm công trình đầu mối.

TCVN 8423:2010, Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế công trình thủy công.

TCVN 8639:2011, Công trình thủy lợi – Máy bơm nuớc – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm.

TCVN 9142:2012, Công trình thủy lợi — Trạm bơm tuới, tiêu nước – Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực cho trạm bơm

4.1. Các yêu cầu đối với các thiết bị động lực

4.2. Yêu cầu lựa chọn các tổ máy chính

4.3. Hệ thống nước kỹ thuật

4.4. Hệ thống tiêu làm cạn nước trong nhà máy và trong buồng đặt máy bơm

4.5. Hệ thống cung cấp dầu

4.6. Hệ thống chân không để mồi nước

4.7. Hệ thống cứu hỏa

4.8. Cấp thoát nước nuớc dùng cho công nhân làm việc trong trạm bơm

  1. Yêu cầu thiết kế thiết bị cơ khí

5.1. Các quy định chung

5.2. Các thiết bị cơ khí phụ kiện của đường ống

5.3. Lưới chắn rác và máy vớt rác

5.4. Cửa van

5.5. Thiết bị nâng chuyển

5.6. Thiết bị thông gió

  1. Yêu cầu tự động hoá các quá trình công nghệ và các thiết bị đo lường kiểm tra

6.1. Các yêu cầu tự động hóa quá trình công nghệ

6.2. Yêu cầu quan trắc kết cấu và độ ổn định của công trình

6.3. Thiết bị đo lường lưu lượng máy bơm

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9141:2012 tại đây:

TCVN 9141:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ
TCVN 9141:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ
TCVN_9141_2012_cong-trinh-thuy-loi-tram-bom-tuoi-tieu-nuoc-yeu-cau-thiet-ke-thiet-bi-dong-luc-va-co-khi.pdf
294.1 KiB
1042 Downloads
Chi tiết