TCVN 9137:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9137:2012

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

Hydraulic structure − Design for concrete dam and reinforced concrete dam

    Lời nói đầu:

TCVN 9137: 2012 được chuyển đổi từ 14 TCN 56-88 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9137: 2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

Hydraulic structure − Design for concrete dam and reinforced concrete dam

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong công tác thiết kế mới, thiết kế sửa chữa nâng cấp xây dựng các đập bê tông và bê tông cốt thép trong thành phần của các hệ thống thủy lợi, thủy điện, vận tải thủy, cấp nước, cũng như công trình chống lũ.

Tiêu chuẩn này áp dụng trong các bước thiết kế của các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thuỷ điện, vận tải thuỷ, cấp nước và công trình phòng chống lũ. Nội dung và mức độ thiết kế thực hiện theo các quy định có liên quan trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thủy lợi, thuỷ điện.

Đối với những đập bê tông và bê tông cốt thép xây dựng trong vùng động đất, trong điều kiện có đất lún sụt và hang ngầm các tơ (karst), cần phải lập những quy trình kỹ thuật riêng cho công tác thiết kế và trình duyệt theo thủ tục đã định.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không nghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 375: 2006 Thiết kế công trình chịu động đất.

TCVN 4116: 1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình Thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 8216: 2009 Thiết kế đập đất đầm nén.

TCVN 8215: 2009 Công trình thuỷ lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế, bố trí thiết bị quan trắc – cụm công trình đầu mối.

TCVN 8421: 2010 Công trình thuỷ lợi – Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu.

TCVN 9143: 2012 Công trình Thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá.

TCVN 9159: 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng

    MỤC LỤC

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Phân loại đập bê tông và bê tông cốt thép
  4. Các yêu cầu chung

4.1. Các yêu cầu chung lựa chọn kiểu đập và tính toán thiết kế

4.2. Yêu cầu đối với vật liệu xây dựng

4.3. Những yêu cầu về bố trí tổng thể và kết cấu

4.4. Khớp nối biến dạng và vật chắn nước của khớp nối

4.5. Các công trình xả, công trình tháo và công trình lấy nước

4.6. Yêu cầu thiết kế công trình nối tiếp đập bê tông và bê tông cốt thép với nền

4.7. Yêu cầu quan trắc và nghiên cứu hiện trạng công trình

4.8. Tính toán độ bền và độ ổn định của đập

4.9 Tính toán thấm của đập

4.10. Tính toán thuỷ lực

  1. Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.1. Thiết kế đập và các bộ phận đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.2. Tính toán thiết kế đường viền dưới đất đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.3. Thiết kế sân trước đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.4. Thiết kế cừ dưới sân trước đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.5. Thiết kế chân khay và màng chống thấm đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.6. Thiết kế các thiết bị tiêu nước đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.7. Tính toán độ bền và ổn định đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.8. Tính toán độ bền chung đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.9. Tính toán độ bền tấm móng đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.10. Tính toán độ bền phần tràn đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

5.11. Tính toán độ bền của các trụ pin và nửa trụ pin đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền

không phải là đá

5.12. Tính toán sân trước có néo vào đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền không phải là đá

  1. Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép trọng lực trên nền đá

6.1. Thiết kế đập và các bộ phận đập bê tông và bê tông cốt thép trọng lực trên nền đá

6.2. Tính toán độ bền và ổn định đập bê tông và bê tông cốt thép trọng lực trên nền đá

  1. Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép kiểu đập bản chống trên nền đá

7.1. Thiết kế đập và các bộ phận kiểu đập bản chống trên nền đá

7.2. Tính toán độ bề và ổn định của đập bản chống trên nền đá

  1. Thiết kế đập vòm bê tông và bê tông cốt thép

8.1. Thiết kế đập và các bộ phận của đập vòm bê tông và bê tông cốt thép

8.2. Tính toán độ bền và ổn định của đập vòm bê tông và bê tông cốt thép

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9137:2012 tại đây:

TCVN 9137:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
TCVN 9137:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
TCVN_9137_2012_cong-trinh-thuy-loi-thiet-ke-dap-be-tong-va-be-tong-cot-thep.pdf
1.1 MiB
3230 Downloads
Chi tiết