TCVN 9115:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9115:2012

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Assembled concrete and reinforced concrete structures – Practice for erection and acceptance

    Lời nói đầu

TCVN 9115 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 390 : 2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn “TCVN 4452 : 1987 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu”.

TCVN 9115 : 2012 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Assembled concrete and reinforced concrete structures – Practice for erection and acceptance

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, an toàn lao động, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thường và bê tông cốt thép ứng lực căng trước (gọi tắt là cấu kiện bê tông) trong xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1651 : 2008, Thép cốt bê tông cán nóng.

TCVN 2682 : 2009, Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 3146 : 1986, Công tác hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 4055 : 1995, Tổ chức thi công.

TCVN 4086 : 1985, An toàn điện trong xây dựng.

TCVN 4244 : 2005, Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng.

TCVN 4453 : 1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 4506, Nước trộn cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5308 : 1991, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

TCVN 6260 : 2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6700-1 : 2000 (ISO 9606-1 : 1994), Kiểm tra chấp nhận thợ hàn – Hàn nóng chảy – Phần 1: Thép.

TCVN 6834-2 : 2001 (ISO 9956-2 : 1995), Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Phần 2: Đặc tính kỹ thuật quy trình hàn hồ quang.

TCVN 7570 : 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8826 : 2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.

TCXD 258 : 2001 *, Hỗn hợp vữa xi măng tự chảy không co – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1. Phạm vị áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Cấu kiện

3.2. Cấu kiện bê tông ứng lực trước căng trước

3.3. Vữa không co

3.4. Mối nối

  1. Yêu cầu đối với công tác thi công kết cấu bê tông lắp ghép

4.1. Quy định chung

4.2. Vận chuyển, kê xếp, nghiệm thu cấu kiện tại công trường

4.3. Lắp ghép cấu kiện

4.4. Liên kết các cấu kiện lắp ghép

4.5. Đổ lớp bê tông bù mặt sàn ứng lực trước tại công trường

  1. Yêu cầu đối với công tác an tòa lao động trong thi công
  2. Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép

Phụ lục A Nhật ký lắp ghép

Phụ lục B Nhật ký đổ vữa không co, bê tông chèn mối nối

Phụ lục C Nhật ký công tác hàn

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9115:2012 tại đây:

TCVN 9115:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN 9115:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN_9115_2012_ket-cau-be-tong-va-be-tong-cot-thep-lap-ghep-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf
428.3 KiB
5006 Downloads
Chi tiết