TCVN 9113:2012 ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9113:2012

ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC

Reinforced concrete pipes for water draining

    Lời nói đầu

TCVN 9113:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 372:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9113:2012 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC

Reinforced concrete pipes for water draining

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với ống bê tông cốt thép hình trụ đúc sẵn, dùng cho các công trình thoát nước.

CHÚ THÍCH: Nếu sử dụng ống cống ở những môi trường đặc biệt như môi trường nước thải công nghiệp hoặc ở những môi trường xâm thực mạnh, cần có thêm biện pháp bảo vệ thích hợp để chống phá hủy bê tông và cốt thép.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.

TCVN 1651-3:2008, Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn.

TCVN 2682:2009, Xi măng pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

TCVN 3118:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén.

TCVN 4506, Nước trộn cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5400:1991, Mối hàn – Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính.

TCVN 5709:2009, Thép cácbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7711:2007, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8826:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.

TCVN 8827:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silicafume và tro trấu nghiền mịn.

TCXD 171:1989*, Bê tông nặng – Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Phân loại ống cống

4.1. Theo đường kính danh nghĩa

4.2. Theo cấp tải

4.3. Theo hình thức liên kết nối

  1. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Yêu cầu về vật liệu

5.2. Yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật cho phép

5.3. Yêu cầu về kích thước và độ sai lệch cho phép

5.4. Yêu cầu khả năng chịu tải

5.5. Yêu cầu về khả năng chống thấm nước

5.6. Yêu cầu về mối nối liên kết

5.7. Yêu cầu các phụ kiện

  1. Phương pháp thử

6.1. Kiểm tra khuyết tật ngoại quan

6.2. Kiểm tra kích thước và độ vuông góc

6.3. Kiểm tra cường độ bê tông

6.4. Kiểm tra khả năng chịu tải

6.5. Kiểm tra độ thấm nước của ống cống

  1. Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

7.1. Ghi nhãn

7.2. Vận chuyển

7.3. Bảo quản

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9113:2012 tại đây:

TCVN 9113:2012 ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC
TCVN 9113:2012 ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC
TCVN_9113_2012_ong-be-tong-cot-thep-thoat-nuoc.pdf
526.7 KiB
7000 Downloads
Chi tiết