TCVN 9067-(1÷4) : 2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9067-(1÷4) : 2012

TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ

Modified bituminous waterproofing membranes – Test methods

Lời nói đầu

TCVN 9067-1:2012 được xây dựng trên cơ sở ASTM D 2523-06, “Standard Practice for Testing Load-strain Properties of Roofing Membranes” (Quy trình kiểm tra đặc tính tải trọng biến dạng của tấm trải chống thấm).

TCVN 9067-2:2012 được xây dựng trên cơ sở ASTM D 5635-04, “Standard Test Method for Dynamic Puncture Resistance of Roofing Membrane Specimens” (Quy trình phương pháp thử độ bền chọc thủng động của mẫu tấm trải chống thấm).

TCVN 9067-3:2012 được xây dựng trên cơ sở ASTM D 5147-11, “Standard Test Methods for Sampling and Testing Modified Bituminous Sheet Material” (Quy trình phương pháp thử và đánh giá tấm trải bitum biến tính)

TCVN 9067-4:2012 được xây dựng trên cơ sở ASTM D 4551-08, “Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Flexible Concealed Water-Containment Membrane” (Yêu cầu kỹ thuật màng chặn nước Poly(Vinyl Chloride) (PVC) nhiệt dẻo)

TCVN 9067-(1÷4):2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 328:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9067-(1÷4):2012 do Viện Vật liệu xây dựng- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TCVN 9067-1:2012

TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 1: XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG KÉO ĐỨT VÀ ĐỘ DÃN DÀI KHI ĐỨT

Modified bituminous waterproofing membranes – Test methods – Part 1: Determination of load and elongation at break

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và /hoặc sợi vô cơ.

  1. Nguyên tắc

Tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt của tấm trải chống thấm được xác định bằng lực kéo đứt có tốc độ kéo không đổi đối với mẫu có kích thước và hình dạng định sẵn.

  1. Lấy mẫu

Mỗi lô sản phẩm (qui định đến 3000 m2) lấy 15 tấm mẫu kích thước (300 x 300) mm ở ba cuộn bất kỳ. Các tấm mẫu thử được cắt cách mép cuộn ít nhất 150 mm, để ổn định các tấm mẫu thử trong phòng thí nghiệm ở nhiệt độ (27 ± 2) °C, độ ẩm lớn hơn 50 % trong thời gian 24 h trước khi thử mẫu.

  1. Thiết bị và dụng cụ

Máy thử kéo có bộ phận điều chỉnh tốc độ kéo. Các má kẹp không được làm hỏng tấm mẫu thử khi thử. Máy phải có bộ phận ghi kết quả tự động hoặc có bộ phận ghi đầy đủ các thông số cần thiết. Đối với máy không có bộ phận ghi tự động thì cần có dụng cụ thích hợp để đọc được các giá trị của lực kéo và độ dãn dài.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9067-(1÷4) : 2012 tại đây:

TCVN 9067-(1÷4) : 2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN 9067-(1÷4) : 2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN_9067-(1÷4)_2012_tam-trai-chong-tham-tren-co-so-bitum-bien-tinh-phuong-phap-thu.pdf
80.2 KiB
517 Downloads
Chi tiết