TCVN 9066:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9066:2012

TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Modified bituminous waterproofing membranes – Specifications

Lời nói đầu

TCVN 9066:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 328:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9066:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Modified bituminous waterproofing membranes – Specifications

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc vô cơ.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9066-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Phương pháp thử. Phần 1: Phương pháp xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt.

TCVN 9066-2:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Phương pháp thử. Phần 2: Phương pháp xác định độ bền chọc thủng động.

TCVN 9066-3:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Phương pháp thử. Phần 3: Phương pháp xác định độ bền nhiệt.

TCVN 9066-4:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Phương pháp thử. Phần 4: Phương pháp xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh.

  1. Yêu cầu kỹ thuật

Các chỉ tiêu kỹ thuật của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Các chỉ tiêu kỹ thuật của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính

Chỉ tiêu kỹ thuật Mức theo chiều dày Phương pháp thử
2 mm 3 mm 4 mm
1. Tải trọng kéo đứt, kN/m, không nhỏ hơn

– Dọc khổ

– Ngang khổ

 

12

10

 

13

11

 

14

12

TCVN …-1:2012
2. Độ dãn dài khi đứt, %, không nhỏ hơn:

– Dọc khổ

– Ngang khổ

 

35

30

 

40

35

 

42

40

TCVN …-1:2012
3. Độ bền chọc thủng động, J, không nhỏ hơn 2,5 3,0 4,0 TCVN …-2:2012
4. Độ bền nhiệt, ở 900C Không chảy TCVN …-3:2012
5. Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh, sau 48h Không thấm TCVN …-4:2012
  1. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

4.1 Bao gói

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được cuộn thành từng cuộn và được đóng gói trong các loại thùng hoặc palet tiêu chuẩn phù hợp với phương tiện xếp dỡ bằng xe nâng và các phương tiện vận chuyển thông dụng, ngoại trừ có yêu cầu khác trong hợp đồng hay đơn đặt hàng.

4.2 Ghi nhãn

Ghi nhãn theo qui định hiện hành với nội dung sau:

– Tên đơn vị sản xuất, địa chỉ;

– Tên sản phẩm, kí hiệu;

– Viện dẫn tiêu chuẩn này;

– Kích thước của tấm;

– Số hiệu lô hàng;

– Ngày, tháng, năm sản xuất và hạn sử dụng.

Các nội dung ghi nhãn nêu trên được in dán hoặc in trực tiếp lên bao bì sản phẩm.

4.3 Vận chuyển

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được được vận chuyển trên các phương tiện không gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

4.4 Bảo quản

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa nguồn lửa.

TCVN 9066:2012  TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 9066:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT
tcvn-9066-2012-tam-trai-chong-tham-tren-co-so-bitum-bien-tinh-yeu-cau-ky-thuat.pdf
109.2 KiB
146 Downloads
Chi tiết