TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9031:2011
VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ
Refractories – Quantities symbols and units

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn quy định tên gọi và ký hiệu của các đại lượng và đơn vị sử dụng trong lĩnh vực vật liệu chịu lửa.
2. Tên và kí hiệu
Tên và kí hiệu các đại lượng và đơn vị được quy định ở Bảng 1.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 9031:2011 tại đây: 

TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ
TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ
TCVN_9031-2011_Vat-lieu-chiu-lua-Ky-hieu-cac-dai-luong-va-don-vi.pdf
118.1 KiB
422 Downloads
Chi tiết