TCVN 9028:2011 – Vữa Cho Bê Tông Nhẹ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9028:2011

VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ

Mortar for lightweight concrete

Lời nói đầu

TCVN 9028:2011do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, BộXây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ

Mortar for lightweight concrete

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng và vữa trát cho khối xây sử dụng bê tông nhẹ, bao gồm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp và gạch bê tông khí chưng áp.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi sử dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 2231:1989, Vôi can xi cho xây dựng

TCVN 2682:2009,Xi măng poóc lăngYêu cầu kỹ thuật

TCVN 3121-1:2003,Vữa xây dựngPhương pháp thử. Phần 1: Xác định kích thước hạt cốt lệu lớn nhất

TCVN 3121-2:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 3121-3:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 3:Xác định độ lưu động của vữa tươi

TCVN 3121-8:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 8: Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi

TCVN 3121-9:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 9: Xác định thời gian bất đầu đông kết của vữa tươi

TCVN 3121-11:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn

TCVN 3121-12:2003,Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền

TCVN 3121-17:2003, Vữa xây dựng – Phương pháp thử. Phần 12: Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước

TCVN 4033:1995,Xi măng poóc lăng puzolan – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4316:2007,Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

TCVN 5691:2000,Xi măng poóc lăng trắng

TCVN 6260:2009,Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6882:2001,Phụ gia khoáng cho xi măng

TCVN 7570:2006,Cốt liệu cho bê tông và vữaYêu cầu kỹ thuật

TCVN 4506, Nước cho bê tông và vữaYêu cầu kỹ thuật

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9028:2011 tại đây:

TCVN 9028-2011 - Vữa Cho Bê Tông Nhẹ
TCVN 9028-2011 - Vữa Cho Bê Tông Nhẹ
TCVN_9028-2011_Vua-cho-be-tong-nhe.pdf
117.4 KiB
508 Downloads
Chi tiết