TCVN 8854-5 : 2011 ISO 7752-5 : 1985 CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 5: CẦN TRỤC VÀ CỔNG TRỤC


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8854-5 : 2011

ISO 7752-5 : 1985

CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 5: CẦN TRỤC VÀ CỔNG TRỤC

Cranes – Control layout and characteristics – Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes

Lời nói đầu

TCVN 8854-5 : 2011 hoàn toàn tương đương với ISO 7752-5:1985 với những thay đổi biên tập cho phép.

TCVN 8854-5 : 2011 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 8854 (ISO 7752), Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển gồm các phần sau:

– TCVN 8854-1:2011 (ISO 7752-1:2010), Phần 1: Nguyên tắc chung.

– TCVN 8854-2:2011 (ISO 7752-2:1985), Phần 2: Cần trục tự hành.

– TCVN 8854-3:2011 (ISO 7752-3:2010), Phần 3: Cần trục tháp.

– TCVN 8854-4:2011 (ISO 7752-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần.

– TCVN 8854-5:2011 (ISO 7752-5:1985), Phần 5: Cầu trục và cổng trục.

Lời giới thiệu

Để giảm sự nhầm lẫn và điều khiển sai trong các trường hợp khẩn cấp. Tiêu chuẩn này quy định cách bố trí và chuyển động nhất quán của các bộ phận điều khiển cơ bản của cần trục.

TCVN 8854-1 (ISO 7752-1) quy định các nguyên tắc chung cho tất cả các loại cần trục.

 

CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 5: CẦN TRỤC VÀ CỔNG TRỤC

Cranes – Control layout and characteristics – Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định sơ đồ bố trí, các yêu cầu và hướng chuyển động đối với các bộ phận điều khiển cơ bản để di chuyển cầu trục, di chuyển xe con, quay, di chuyển cabin, nâng và hạ tải cho tất cả cầu trục và cổng trục theo định nghĩa trong TCVN 8242-1 (ISO 4306-1).

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8242-1 (ISO 4306-1), Cần trục – Từ vựng – Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 8854-1 (ISO 7752-1), Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển – Phần 1: Nguyên tắc chung

  1. Yêu cầu chung

3.1. Các bộ phận điều khiển cơ bản cho cần trục phải đáp ứng các yêu cầu trong TCVN 8854-1 (ISO 7752-1), ngoại trừ các chú ý trong 3.2.

3.2. Lực tác động lên cần điều khiển phải phù hợp chế độ làm việc của thiết bị; các giá trị sau đây được khuyến nghị sử dụng:

  1. a) Đối với cần điều khiển:

– Trước / sau: 60 N

– Phải / trái: 40 N

  1. b) Đối với bàn đạp chân: 150 N
  2. Sơ đồ điều khiển cơ bản

Các bộ phận điều khiển đối với cầu trục và cổng trục, khi có thể áp dụng, phải được bố trí xung quanh và ở phía trước người lái như thể hiện trên Hình 1 và Hình 2.

1) Có thể là bàn đạp nhả chung

2) Các vị trí thay thế

3) Các hướng chuyển động của cần điều khiển cùng chiều chuyển động của cần trục

4) Hoặc chức năng khác cho thiết bị nâng

5) Tùy chọn

Hình 1

1) Có thể là bàn đạp nhả chung

2) Các vị trí thay thế

3) Các hướng chuyển động của cần điều khiển cùng chiều chuyển động của cần trục

4) Tùy chọn

Hình 2