TCVN 8825:2011 PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8825:2011

PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

Mineral admixtures for roller-compacted concrete

Lời nói đầu

TCVN 8825:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 395:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8825:2011 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

Mineral admixtures for roller-compacted concrete

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia khoáng để chế tạo bê tông đầm lăn.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4030:2003, Xi măng – Phương pháp thử – Phương pháp xác định độ mịn.

TCVN 4032:1985, Xi măng – Phương pháp thử – Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén.

TCVN 4506, Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009), Xi măng – Phương pháp thử – Xác định cường độ.

TCVN 6882:2001, Phụ gia khoáng cho xi măng.

TCVN 7131:2002, Đất sét – Phương pháp phân tích hóa học.

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7572-7:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 7: Xác định độ ẩm.

TCVN 8827:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silicafume và tro trấu nghiền mịn.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 8825:2011 tại đây:

TCVN 8825:2011  PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
TCVN 8825:2011 PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
TCVN_8825-2011_Phu-gia-khoang-cho-be-tong-dam-lan.pdf
102.7 KiB
486 Downloads
Chi tiết