TCVN 8794:2011 TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8794:2011

TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Secondary school – Design requirements

    Lời nói đầu

TCVN 8794 : 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984.

TCVN 8794 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị,

Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Secondary school – Design requirements

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học).

Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho các trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

CHÚ THÍCH: Trường trung học cơ sở gồm các lớp từ lớp 6 đến lớp 9, trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2622 : 19951), Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 4474 : 19871), Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4513 : 19881), Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5502 : 2003, Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng.

TCVN 5687 : 2010, Thông gió, điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 6772 : 2000, Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt – Giới hạn ô nhiễm cho phép.

TCVN 7114-1 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: Trong nhà.

TCVN 7114-3 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà.

TCVN 7490, Ecgônômi – Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học – Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh.

TCVN 7491, Ecgônômi – Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học.

TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt.

TCVN2) : , Công trình dân dụng – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

TCXD 16 : 19863), Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.

TCXD 25 : 19911) – Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXD 27 :19911) – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXD 29 : 19913), Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 46 : 20073), Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

TCXDVN 394 : 20073), Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây:

TCVN8794 : 2011 TRƯỜNG TRUNG HỌC - YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN8794 : 2011 TRƯỜNG TRUNG HỌC - YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN8794_2011_Truong-trung-hoc-Yeu-cau-thiet-ke.pdf
230.6 KiB
1468 Downloads
Chi tiết