TCVN 8735:2012 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8735:2012
ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Rock for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of specific gravity of rocks

     Lời nói đầu
TCVN 8735:2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 185:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8735:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Rock for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of specific gravity of rocks

   1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đá nền và đá vật liệu, dùng cho xây dựng các công trình thủy lợi.
   2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này
TCVN 8733:2012, Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng.
   3. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu
Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa, ký hiệu, đơn vị tính sau đây:
3.1. Khối lượng riêng của đá (specific gravity of rock)
Là khối lượng một đơn vị thể tích các hạt khoáng tạo đá (không kể lỗ rỗng), đồng nghĩa với khối lượng một đơn vị thể tích pha cứng, ký hiệu là rs, đơn vị tính bằng gam trên centimet khối (g/cm3).

     MỤC LỤC

Lời nói đầu
TCVN 8735:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định khối lượng riêng của
đá trong phòng thí nghiệm
1 Phạm vi áp dụng
2 Tài liệu viện dẫn
3 Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu
4 Quy định chung
5 Các phương pháp thí nghiệm
5.1 Phương pháp đun sôi
5.1.1 Phạm vi áp dụng
5.1.2 Thiết bị, dụng cụ, vật tư
5.1.3 Chuẩn bị mẫu thử
5.1.4 Các bước tiến hành
5.1.5 Tính toán kết quả
5.2 Phương pháp chân không

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 8735:2012 tại đây:

 TCVN 8735:2012 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
TCVN 8735:2012 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
TCVN_8735_2012_da-xay-dung-cong-trinh-thuy-loi-phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-rieng-cua-da-trong-phong-thi-nghiem.pdf
89.1 KiB
342 Downloads
Chi tiết