TCVN 8730:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT SAU ĐẦM NÉN TẠI HIỆN TRƯỜNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8730 : 2012
ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT SAU ĐẦM NÉN TẠI HIỆN TRƯỜNG
Soils for hydraulic engineering construction – Field test method for determination of compactness
degree of soils
   

     Lời nói đầu
TCVN 8730 : 2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 152 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8730 : 2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT SAU ĐẦM NÉN TẠI HIỆN TRƯỜNG
Soils for hydraulic engineering construction – Field test method for determination of compactness degree of soils

   1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất hạt mịn không chứa hoặc có chứa sạn sỏi và đất rời loại cát và sỏi sạn không chứa hoặc có chứa cuội dăm và quy định các phương pháp xác định độ chặt của đất tại hiện trường, sau thi công đầm chặt đất từng lớp theo phương pháp đầm nén, dùng trong xây dựng các công trình thủy lợi.
CHÚ THÍCH:
Tiêu chuẩn này không thay thế Phụ lục B Tiêu chuẩn TCVN 8297 : 2009, trong quá trình áp dụng
nếu gặp vật liệu đất có hạt to quá cỡ thì được áp dụng phương pháp thí nghiệm của tiêu chuẩn này.
   2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:
TCVN 8217 : 2009, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại.
TCVN 8728 : 2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường.
TCVN 8729 : 2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường.

MỤC LỤC

Lời nói đầu
TCVN 8730 : 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ chặt của đất sau
đầm nén tại hiện trường
1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và đơn vị đo
4. Quy định chung
5. Các phương pháp xác định
5.1. Nguyên tắc chung
5.2. Phương pháp dao vòng lấy mẫu
5.3. Phương pháp hố đào, dùng cát tiêu chuẩn thế chỗ
5.4. Phương pháp hố đào, dùng nước thế chỗ

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 8730:2012 tại đây:

 TCVN 8730 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT SAU ĐẦM NÉN TẠI HIỆN TRƯỜNG
TCVN 8730 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT SAU ĐẦM NÉN TẠI HIỆN TRƯỜNG
TCVN_8730_2012_dat-xay-dung-cong-trinh-thuy-loi-phuong-phap-xac-dinh-do-chat-cua-dat-sau-dam-nen-tai-hien-truong.pdf
83.3 KiB
1078 Downloads
Chi tiết