TCVN 8729:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8729:2012
ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG
Soils for hydraulic engineering construction – Field test method for determination of volumetric weight of soils
     

     Lời nói đầu
TCVN 8729 : 2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 151 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8729 : 2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG
Soils for hydraulic engineering construction – Field test method for determination of volumetric weight of soils

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường, dùng trong xây dựng công trình thủy lợi, áp dụng cho các loại đất hạt mịn, đất cát, đất sỏi sạn và đất cuội dăm có kết cấu tự nhiên hoặc do đầm chặt (đất đắp), có mặt lớp lộ ra trên mặt đất hoặc nằm gần mặt đất, có thể đào lấy mẫu thí nghiệm bằng các dụng cụ thô sơ.
     2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:
TCVN 8217 : 2009, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại.
TCVN 8732 : 2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa.
TCVN 8728 : 2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường.

     MỤC LỤC

Lời nói đầu
TCVN 8729 : 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích
của đất tại hiện trường
1 Phạm vi áp dụng
2 Tài liệu viện dẫn
3 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và đơn vị đo
4 Quy định chung
5 Các phương pháp thí nghiệm
5.1 Phương pháp dao vòng cắt mẫu
5.2 Phương pháp hố đào, dùng cát tiêu chuẩn thế chỗ
5.3 Phương pháp hố đào, dùng nước thế chỗ
Phụ lục A
Phụ lục B
Phụ lục C

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 8729:2012 tại đây:

 TCVN 8729:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG
TCVN 8729:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG
TCVN_8729_2012_dat-xay-dung-cong-trinh-thuy-loi-phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-the-tich-cua-dat-tai-hien-truong.pdf
220.3 KiB
661 Downloads
Chi tiết