Tiêu chuẩn Xây dựng & Quy chuẩn Xây dựng của Việt Nam và Quốc tế

TCVN 8727:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG VÀ HÀM LƯỢNG CÁC ION THÀNH PHẦN MUỐI HÒA TAN CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8727:2012
ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG VÀ HÀM LƯỢNG CÁC ION THÀNH PHẦN MUỐI HÒA TAN CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of total content and content of composition ion of dissolvable salts in soil

     Lời nói đầu
TCVN 8727 : 2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 149 : 2005 theo quy định tại khoản 1
Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số
127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8727 : 2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.
ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG VÀ HÀM LƯỢNG CÁC ION THÀNH PHẦN MUỐI HÒA TAN CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of total content and content of composition ion of dissolvable salts in soil.
     1. Phạm vi áp dụng
– Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng của các ion thành phần muối hòa tan của đất, trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho đất hạt mịn (đất sét và đất bụi), đất cát và đất sỏi sạn có hơn 15% hàm lượng vật liệu hạt mịn (cỡ hạt nhỏ hơn 0,1 mm) dùng cho xây dựng công trình thủy lợi).
– Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đất cuội dăm và đất hòn tảng.
     2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:
TCVN 8217 : 2009, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại.
TCVN 8732 : 2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa.
TCVN 2683 : 2012, Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.
TCVN 4196 : 2012, Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

     MỤC LỤC
Lời nói đầu
TCVN 8727:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan trong đất ở trong phòng thí nghiệm
1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Quy định chung
5. Các phương pháp xác định
5.1. Xác định tổng hàm lượng muối hòa tan của đất (quy định)
5.2. Xác định hàm lượng các anion CO3 và HCO3 trong dịch lọc bằng phương pháp chuẩn độ phân đoạn (phương pháp chuẩn)
5.3. Xác định hàm lượng Cl- trong dịch lọc theo phương pháp Mohr (phương pháp chuẩn)
5.4. Xác định hàm lượng SO4
2- trong dịch lọc theo phương pháp chuẩn độ ngược (phương pháp chuẩn)
5.5. Xác định hàm lượng Ca2+ và Mg2+ trong dịch lọc bằng phương pháp chuẩn độ với trilon B (phương pháp chuẩn)
6. Xác định độ pH của nước chiết muối hòa tan từ đất bằng máy đo pH
6.1. Nguyên tắc
6.2. Thiết bị
6.3. Hóa chất
6.4. Các bước tiến hành
7. Báo cáo kết quả thí nghiệm

Dowload toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây:

TCVN 8727:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG VÀ HÀM LƯỢNG CÁC ION THÀNH PHẦN MUỐI HÒA TAN CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
TCVN 8727:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG VÀ HÀM LƯỢNG CÁC ION THÀNH PHẦN MUỐI HÒA TAN CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
TCVN_8727_2012_dat-xay-dung-cong-trinh-thuy-loi-phuong-phap-xac-dinh-tong-ham-luong-va-ham-luong-cac-ion-thanh-phan-muoi-hoa-tan-cua-dat.pdf
Version: TCVN 8727:2012 quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng và h
139.0 KiB
386 Downloads
Details

THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...