TCVN 8726 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8726 : 2012

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of organic matter content in soil

Lời nói đầu

TCVN 8726 : 2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 148 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

TCVN 8726 : 2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of organic matter content in soil

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho các loại đất: đất sét, đất bụi và đất cát pha sét, đất sạn sỏi có chứa hơn 15% khối lượng vật liệu hạt bụi và hạt sét, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đất cuội dăm và đất hòn tảng.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:

TCVN 8217 : 2009, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại

TCVN 8732 : 2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa.

TCVN 2683 : 2012, Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

TCVN 4196 : 2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm

  1. Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và đơn vị đo

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và đơn vị đo nêu trong các tiêu chuẩn TCVN 8732 : 2012 và các thuật ngữ, định nghĩa sau:

3.1 Cacbon hữu cơ (organic cacbon)

Là thành phần cacbon có trong chất hữu cơ của đất, ký hiệu là OC. Hàm lượng cacbon hữu cơ của đất, ký hiệu là Poc, biểu thị bằng % khối lượng.

3.1 Chất hữu cơ trong đất (organic matter in soil)

Là các tàn tích thực vật, động vật, vi sinh vật, v.v…. đã bị phân hủy tới mức không thể lấy ra  bằng tay, ký hiệu là OM.

3.3 Hàm lượng chất hữu cơ của đất (organic matter content in soil)

Là tỷ số giữa khối lượng chất hữu cơ có trong đất và khối lượng đất khô, ký hiệu là POM­, biểu thị bằng % khối lượng.

Download toàn bộ nội dung tiêu chuẩn xây dựng TCVN 8726 : 2012  tại đây:

TCVN 8726 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
TCVN 8726 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
TCVN_8726_2012_dat-xay-dung-cong-trinh-thuy-loi-phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-chat-huu-co-cua-dat-trong-phong-thi-nghiem.pdf
4.7 MiB
399 Downloads
Chi tiết