TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8719 : 2012

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of expansion characteristics of soil

Lời nói đầu

TCVN 8719:2012 được chuyển đồi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 133 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8719:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Soils for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of expansion characteristics of soil

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi; áp dụng cho đất sét và đất bụi không chứa sạn sỏi, có kết cấu nguyên trạng, hoặc có kết cấu bị phá hoại nhưng đã được đầm chặt lại theo độ ẩm và khối lượng thể tích khô yêu cầu.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này:

TCVN 8217:2009, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại.

TCVN 8732:2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 2683:2012, Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

TCVN 4196:2012, Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

TCVN 4202:2012, Đất xây dựng – Các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.

  1. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và đơn vị đo nêu trong TCVN 8732:2012, và các thuật ngữ, định nghĩa sau:

3.1. Sự trương nở (expansion of soil)

Là sự tăng thể tích của đất khi đất bị làm ướt nước.

3.2. Độ trương nở thể tích của đất (degree of volume expansion of soil)

Là mức độ tăng thể tích của đất khi bị làm ướt nước; về trị số, nó là tỷ số giữa lượng tăng thể tích do trương nở và thể tích ban đầu của đất, ký hiệu là DTr.n, biểu thị bằng % thể tích.

3.3. Độ ẩm trương nở của đất (expansive water content of soil)

Là độ ẩm của đất tương ứng với độ trương nở lớn nhất, ký hiệu là WTr.n, biểu thị bằng % khối lượng.

3.4. Áp lực trương nở của đất (expansive pressure)

Là ứng suất phát sinh trong đất, do trương nở bị kìm hãm hoàn toàn bởi tải trọng phản áp vừa đủ làm cho đất không có biến dạng nở, ký hiệu là PTr.n, biểu thị bằng kPa.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

TCVN 8719:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Quy định chung

5 Phương pháp thí nghiệm

5.1 Phương pháp xác định độ trương nở thể tích và độ ẩm trương nở của đất (quy định)

5.1.1 Nguyên tắc chung

5.1.2 Dụng cụ thiết bị

5.1.3 Các bước tiến hành

5.1.4 Báo cáo kết quả thí nghiệm

5.2 Phương pháp xác định áp lực trương nở của đất (quy định)

5.2.1 Nguyên tắc chung

5.2.2 Dụng cụ thiết bị

5.2.3 Các bước tiến hành thí nghiệm

5.2.4 Báo cáo kết quả thí nghiệm

Phụ lục A

Phụ lục B

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 8719 : 2012 tại đây:

TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
TCVN_8719_2012_dat-xay-dung-cong-trinh-thuy-loi-phuong-phap-xac-dinh-cac-dac-trung-no-cua-dat-trong-phong-thi-nghiem.pdf
196.1 KiB
337 Downloads
Chi tiết