TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 8228:2009

HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Hydraulic concrete mixture – Technical requirements

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hỗn hợp bê tông thủy công chế tạo bằng cốt liệu nặng (không bao gồm hỗn hợp bê tông đầm lăn), được sản xuất ở nhà máy bê tông trộn sẵn hoặc ở công trường để thi công và sản xuất các cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép của các công trình thủy lợi, thủy điện (công trình thủy).

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản đ­ược nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 2682 Xi măng Pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6260 Xi măng Pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4033 Xi măng Pooclăng puzơlan – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4316 Xi măng xỉ hạt lò cao – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6069 Xi măng Pooclăng ít tỏa nhiệt – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6067 Xi măng Pooclăng bền sunphat – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7570 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 3106 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định độ sụt.

TCVN 3107 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp Vebe xác định độ cứng.

TCVN 3111 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí.

TCVN 8219 Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công – Phương pháp thử.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 8228:2009 tại đây:

TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN_8228-2009_Hon-hop-be-tong-thuy-cong-Yeu-cau-ky-thuat.pdf
69.9 KiB
746 Downloads
Chi tiết