TCVN 8184 – 7:2009


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184 – 7:2009 ISO 6107 – 7:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 7 Water quality – Vocabulary – Part 7 A. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong các lĩnh vực nhất định về mô tả đặc tính chất lượng nước. B. Thuật ngữ và định nghĩa 1. Sự phân hủy bùn hiếu khí Quá trình sinh học, trong đó bùn hoạt hóa bậc một hoặc bùn lắng bị oxy hóa từng phần nhờ sự sục khí kéo dài, quá trình này về cơ bản được kết thúc bằng sự hô hấp nội sinh và sự hoạt động của các sinh vật ăn mồi 2. Tảo Nhóm lớn các sinh vật đơn hoặc đa bào, kể cả vi khuẩn được gọi là vi khuẩn tảo lam, thường chứa diệp lục hoặc các sắc tố khác. CHÚ THÍCH Tảo […]

TCVN 8184 – 7:2009 ISO 6107 – 7:2004 CHẤT LƯỢNG ...