TCVN 8184-6:2009 ISO 6107- 6:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 6


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8184-6:2009
ISO 6107- 6:2004
CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 6
Water quality – Vocabulary – Part 6

A. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực cụ thể về mô tả đặc tính chất lượng nước.
B. Thuật ngữ và định nghĩa
1. Sự phân hủy phi sinh học
Sự phân hủy của một chất do các quá trình hóa học và lý học, ví dụ như sự thủy phân, quang phân, sự ôxy hóa và sự khử.
2. Sự amoni hóa
Sự chuyển đổi các hợp chất chứa nitơ thành các ion amoni nhờ vi khuẩn
3. Sự phân hủy bùn kỵ khí
Quá trình phân hủy bùn của vi khuẩn được kiểm soát trong các điều kiện yếm khí.
CHÚ THÍCH: Sự phân hủy kỵ khí có thể được thực hiện ở nhiệt độ môi trường, hoặc trong khoảng 25oC và 40oC (thủy phân ở nhiệt độ trung bình), hoặc trong khoảng 45oC và 60oC [thủy phân ở nhiệt độ cao (94)].

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 8184-6:2009tại đây:

TCVN 8184-6:2009 ISO 6107- 6:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 6
TCVN 8184-6:2009 ISO 6107- 6:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 6
TCVN_8184-6-2009_Chat-luong-nuoc-Thuat-ngu-Phan-6.pdf
Version: TCVN 8184-6:2009
129.9 KiB
393 Downloads
Chi tiết